Col.legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya

AVÍS LEGAL

TITULAR DE LA WEB

COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA, amb CIF: Q-0801165-B, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. La entitat informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Raó Social COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA CIF: Q-0801165-B

Adreça C/Comte Borrell, 179-183, local

Població: Barcelona C. Postal: 08015

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del web (inclosa la seva àrea privada) atribueix la condició d’ Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les Polítiques de Privacitat a la versió publicada por COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA. en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les Polítiques de Privacitat en cadascuna de las ocasions en què se proposi utilitzar la web, ja que pot tenir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA no es fa responsable de las webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA ni se responsabilitza de ninguna pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en el accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la web del COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA como a l’accedir a la informació d’altres webs des de la web de COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA.

VINCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i l’ordre públic. En cap cas se podrà donar a entendre, ni declarar que, COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA, amb CIF: Q-0801165-B, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. L’entitat informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

En virtut d’aquesta normativa s’informa que les dades facilitades per l’Usuari a través dels formularis del web (inclosa l’Àrea Privada), seran incorporades i tractades en un tractament degudament registrat en el RGAEPD del qual és responsable COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA, amb la finalitat d’atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa en especial en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i la resta de legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon als fins legalment establerts en cada moment determinat. Si ho desitja pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit a C/Comte Borrell, 179-183, local, 08015 Barcelona. Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privacitat, si us plau dirigiu-vos al següent enllaç Política de Privacitat

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquest web es poden utilitzar cookies. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Si voleu saber més sobre l’ús de las cookies per part de COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA dirigiu-vos a la nostra Política de cookies.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA informa que en tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes per tal de presentar als usuaris del web informacions i serveis adequats, certes i actualitzats; no obstant, això, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de forma fortuïta, puguin patir incorreccions, desactualitzacions o errors.

COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altre de venda de serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA no es fa responsable por caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA.

COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats por COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte de explotació pública referit tant a les pàgines web como als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en los diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de las pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides por las convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i altres expressions formals que formin part de las pàgines web sense permís previ i per escrit de COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordenadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de las opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA en este sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’ única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícites o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa e inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordenadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA.

D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de las pàgines web, o de l’esforç dut a terme per COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot enllaç, frame o vincle similar que pugui establir-se en direcció a las pàgines web de COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’EL CLIENT. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA sobre las pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de las conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA sense el consentiment previ, exprés i per escrit de COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada como lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual d’EL CLIENT sobre les pàgines web y tots els continguts de les mateixes.

COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, frames o vincles similars des dels websites de COL·LEGI OFICIAL D’ÒPTICS OPTOMETRISTES DE CATALUNYA.

ACTUALITAT XARXES SOCIALS
PATROCINADORS OFICIALS 1ª MILLA MUNDIAL DELS MIOPS 2019
Milla dels Miops 2019 ®
Avis legal | Política de Privacitat |Política de Cookies | Contacte amb l'organització
Programació web - Disseny web